Updated curriculum is the basis of global changes of secondary education in Kazakhstan

Аннотация. Мақалада жаңартылған білім мазмұнының өзектілігі, пайдалану аспектісі, тиімділігі мен нәтижелігі туралы баяндалған. Қазіргі таңдағы мұғалімдердің басшылыққа алатын жұмыстары, тиімді белсенді оқу түрлері, критериалды бағалау жүйесі мен ХХІ ғасыр дағдылары жайлы айтылған.

Аннотация. В статье изложены актуальность, аспекты использования, эффективность и результативность обновленного содержания образования. Также работа учителей, эффективные активные формы обучения, система критериального оценивания и навыках ХХІ века.

Abstract. The article describes the relevance, aspects of the use, efficiency and effectiveness of the updated content of education. Also, the work of teachers, effective active forms of training,  the system of criteria assessment and skills of the XXI century

ФИО автора:Zhursumbaeva Guldana Sairanovna
Основной файл:Скачать файл
0

Автор публикации

не в сети 9 месяцев

guldana.jursumbaeva

0
Комментарии: 0Публикации: 2Регистрация: 20-10-2019